Information om personuppgifter

(Tack för att du slänger snuset i soporna.nu)

Personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som beskrivs här är:
Swedish Match North Europe AB, org. nr. 556571-6924

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
För dig som vill beställa stickers här på webbplatsen relaterade till kampanjen ”Tack för att du slänger snuset i soporna.nu” samlar vi in ditt namn och din postadress.

Ändamålen med att vi samlar in och behandlar dessa personuppgifter är enbart för att vi ska kunna skicka ut stickers till dig i enlighet med din beställning.

Vår rättsliga grund för behandlingen av personuppgifterna är vårt berättigade intresse att kunna skicka ut stickers till dig som önskar det per post som ett led i kampanjen ”Tack för att du slänger snuset i soporna.nu”.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Så snart vi skickat ut de stickers du beställt till dig raderar vi dina uppgifter.

Vem delar vi dina personuppgifter till?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra samarbetspartners för post- och IT-tjänster. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att dina personuppgifter ska hanteras säkert.

Vilka är dina rättigheter?
Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad.

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt intresse av integritet.

Kontakt, frågor och klagomål
Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss enklast på:
customerservice@swedishmatch.com eller tel: 0200-113 114.

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till en tillsynsmyndighet (t.ex. Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige eller tillsynsmyndigheten i något annat land inom EU).